• تبریز، رجایی شهر، بلوار شادمان، روبروی ورودی اصلی پارک نیکو
  • تلفن تماس: 04133809343
  • shokri@yaratbz.ir
  • شنبه - پنج شنبه   8 صبح - 8 شب

گالری طرح 1

همه
آزمایش
دندان پزشکی
سرطان
قلب و عروق
چشم پزشکی
کلینیک مدرن

خدمات

عنوان تصویر

تست

کلینیک مدرن

عنوان

گالری طرح 2

همه
آزمایش
دندان پزشکی
سرطان
قلب و عروق
چشم پزشکی
کلینیک مدرن

خدمات

عنوان تصویر

تست

کلینیک مدرن

عنوان

گالری طرح 3

همه
آزمایش
دندان پزشکی
سرطان
قلب و عروق
چشم پزشکی
کلینیک مدرن

خدمات

عنوان تصویر

تست

کلینیک مدرن

عنوان

گالری طرح 4

همه
آزمایش
دندان پزشکی
سرطان
قلب و عروق
چشم پزشکی
کلینیک مدرن

کلینیک مدرن

دسته بندی
خدمات

خدمات

دسته بندی
عنوان تصویر

عنوان تصویر

دسته بندی
تست

تست

دسته بندی
کلینیک مدرن

کلینیک مدرن

دسته بندی
عنوان

عنوان

دسته بندی